Källäget. Utdrag ur protokoll

Om man ska skriva historia, behöver man källor. Vi håller just på att undrsöka källäget. Det vore värdefullt om vi kunde hitta alla styrelseprotokoll genom hela århundrandet, men det är knappast troligt att det lyckas.
För närvarande ligger det till så här:
På folkrörelsens arkiv i Gävle Saknas:
Protokoll       1901-1902 1903-1917=13 år
                    1912-1943 1943-1960=17 år
Här hemma  1961-1970  1971-1975= 4 år
                   1975-1986  
                   1996-1999  
Ännu har vi inte finkammat pärmarna på kansliet, men som alla kan se är luckorna oroväckande stora. Är det någon som har en idé om hur de skall fyllas. Av årsredogörelse har vi funnit väldigt få från äldre år för hela föreningen. Det är något bättre för sektionsredogörelser. Vi ska försöka lista också allt sådant.

Om någon har Strandmaterial hemma, som man bedömer värdefull för vår historia, så hör av er till kansliet. Vi kan fota av om det är material, som man inte vill lämna ifrån sig.
Enormt värdefullt skulle det vara, om någon kunde finna äldre tävlingsdräkter. Är det någon som trycker på t.ex en av de klassiska "getingrandiga" fotbollströjan, så hör av er.

Vi har dock glädjen att kunna konstatera att vi har de allra äldsta styrelseprotokollen och de två första årsberättelserna kvar. Gustaf Sundman, föreningens förste sekreterare, har skrivit dem. Sedan var de i brodern, Ivar Sundmans ägo, och när han dog överfördes de till vår nuvarande hedersordförande, Carl-Gösta Dahnell. Nu kommer vi att lägga dem i säkert förvar i folkrörelsearkivet i Gävle, sedan vi fotat av dem.
Det är spännande att läsa dem. Med ett leende måste man konstatera att den kamratliga rivalitet som ofta rått mellan fotboll och friidrott finns med från första stund.
I berättelsen för 1902 konstateras, att vintern var utmärkt för skidsport, vilket ledde till
"att 3:ne tävlingar företogs." Sedan heter det:
"Sommarens öfningar i fria idrotter tog sin början så fort väderleken det tillät. Fotbollspelet som icke af medlemmarne förr öfvats tog dock från början öfverhand, till skada för öfriga öfningar i hopp, kastning och springning, vhilka icke i den grad öfvades som för dessa i allt helsosamma och stärkande öfningar kunde anses nöjaktigt."
Sedan konstateras litet kort och småsurt: "I bollspelet uppnåddes en rätt betydlig skicklighet."

Den 20 januari besökte Carl-Gösta Dahnell, Anders Skoglund och Ragnar Sundberg Folkrörelsearkivet i Gävle.  Där finns en relativt fyllig täckning av föreningens äldsta historia i form av protokoll och övriga handlingar, som materialförteckningar och kassaböcker. Särskilt glädjande är det att konstatera att medlemsförteckningen för åren 1901-1914 ligger i arkivet. Man kan då se att vid möte den 3 november 1901, då de närvarande beslöt, att föreningen skulle ombildas från Strands Skidklubb till Strands Idrottsförening, var följande närvarande och inskrevs som de första medlemmarna:
 
Namn Född 
Kustuppsyningsman Frans Johan Brink 6 mars 1856
Järnvägstjänsteman Karl Gustav Gustafsson 25 oktober 1888
Bokhandelsbiträdet Olof Emanuel Ring 8 januari 1883
Guldsmedsarbetaren Sigfrid Thurell 25 mars 1887
Bokhållaren Ivar Emanuel Sundman 11 augusti 1890

Det man konstaterar är, att föreningens första ordförande var betydligt äldre än övriga medlemmar. F.J. Brink var tydligen en ungdomens vän. Det finns också en del frågetecken. Vad menas med att Ivar Sundman noteras som Bokhållare vid 11 års ålder? Är månne förteckningen gjord i efterhand? Den misstanken stärks av att den som fört och undertecknat det första protokollet är Gustaf Sundman, bror till ovanstående Ivar, men han finns inte med bland de första medlemmarna.

En annan gåta är datumet för föreningens bildande. Går man till de första stadgarna så står där uttryckligen, att de antogs den 25 augusti 1901. I minnesskriften från 50-årsjubileet så slås också fast, att det är föreningens födelsedag.
I det första protokollet som fördes den 3 november 1901 säger man dock, att den dagen ombildades Strands skidklubb till Strands IF.
Nu frågar förstås vän av ordning. Vilka antog stadgar för föreningen innan den bildats och vilket är vårt riktiga födelsedatum?